Algemene voorwaarden Massagepraktijk Jansen

 

Artikel 1:         Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de massagetherapeut en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de massagetherapeut inroepen.

De massagetherapeut geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

 

Artikel 2:         Definitie

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Massagetherapeut

2.2 Opdrachtgever: alle cliënten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie ‘MassagepraktijkJansen’ diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie ‘MassagepraktijkJansen‘ een overeenkomst aan gaat.

2.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst en verbintenis die tussen ‘MassagepraktijkJansen’ en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daar op.

2.4 Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de Massagetherapeuten voor of ten behoeve van een cliënt verricht.

2.5 Cliënt: alle cliënten, rechtspersonen of wettelijk vertegenwoordigers waarvoor Opdrachtgever: ‘MassagepraktijkJansen in opdracht van hen diensten verricht en met wie Massagepraktijkeen overeenkomst aangaat.

2.6 Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de massagetherapeut wordt uitgeoefend. Vestiging waar ‘MassagepraktijkJansen’ haar werkzaamheden verricht welke huidig is bepaald op de Milhezerweg 27 5752 BA  te Deurne en de daarbij andere locaties.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, opdrachtgever, overeenkomst, diensten, cliënt, en praktijkadres.

 

Artikel 3:         Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen ‘MassagepraktijkJansen’ en opdrachtgever.

3.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

 

Artikel 4:         De overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen ‘MassagepraktijkJansen’ en de opdrachtgever.

4.2 Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.

4.3 De overeenkomst die wordt aangegaan tussen ‘MassagepraktijkJansen’ en de opdrachtgever zal gekwalificeerd worden als een inspanningsverbintenis tenzij de aard van de verbintenis zich hiertegen verzet. Als inspanningsverbintenis zal in ieder geval worden aangemerkt de zorg of medisch advies, welke door ‘MassagepraktijkJansen’ is verstrekt uit hoofde van overeenkomst aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5:          Werkzaamheden

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen de werkzaamheden van ‘MassagepraktijkJansen’ bestaan uit het geven van zorg en/of advies omtrent klachten aan het bewegingsapparaat van de cliënt/opdrachtgever in de breedste zin van het woord.

5.2 Plaats van werkzaamheden: Milhezerweg 27 5752 BA  te Deurne

5.2.1 Werkzaamheden welke ‘MassagepraktijkJansen’ zal verrichten jegens cliënt/opdrachtgever zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op een van de vestigingen van MassagepraktijkJansen.

5.2.2 MassagepraktijkJansen heeft te allen tijde het recht om de plaats waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden eenzijdig te wijzigen indien MassagepraktijkJansen meent dat dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of behandeling van de cliënt noodzakelijk is.

5.2.3 Wijziging van de plaats waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd kunnen door cliënt niet worden aangemerkt als tekortkoming in de nakoming van de prestatie door ‘Massagepraktijk, tenzij ‘MassagepraktijkJansen’ schriftelijk anders met cliënt/opdrachtgever is overeengekomen.

 

Artikel 6:          Verhindering

6.1 Indien de cliënt/opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de massagetherapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient in ieder geval 24 uur van te voren telefonisch (voicemail) dan wel per e-mail te geschieden. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

6.2 Indien door de cliënt/opdrachtgever niet is voldaan aan de vereisten voor wijziging en/of afzegging van de afspraak, zoals bepaald in Art 6.1. van deze algemene voorwaarden dan is cliënt/opdrachtgever verplicht tot het volledig vergoeden van de behandelafspraak.

6.3 ‘MassagepraktijkJansen is ten allen tijde gerechtigd om afspraken met cliënt, zonder opgaaf van reden, binnen 24 uur af te zeggen of te wijzigen.

 

Artikel 7:         Tariefstelling

7.1 ‘MassagepraktijkJansen’ hanteert vrije tarieven.

 

Artikel 8:         Betaling

8.1 Cliënt en/of opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige betaling jegens ‘MassagepraktijkJansen’. Eventuele vorderingen of aanspraken van cliënt ten aanzien van derden, met inbegrip van vorderingen jegens de verzekeraar van de cliënt, schort de betalingsverplichting jegens MassagepraktijkJansen niet op.

8.2 In vervolg op het bepaalde in artikel 7.1., zal ‘MassagepraktijkJansen’ in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever een factuur.

8.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert ‘MassagepraktijkJansen’ een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum waarbinnen betaling van de cliënt moet zijn binnengekomen op het rekeningnummer dat beschreven staat op het factuur.

8.4 Bij het uitblijven van betalingen binnen de gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, is de cliënt en/of opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.5 Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

8.6 De betalingstermijn zoals bepaald in Art 9.3. geldt als een fatale termijn, indien de betaling niet binnen de betalingstermijn is binnengekomen op het genoemde rekeningnummer zal cliënt in verzuim zijn zonder dat daar enige wettelijke ingebrekestelling voor is vereist.

8.7 Indien cliënt aan te merken is als een of meerdere (rechts) personen dan zijn de verantwoordelijke bestuurders en/of natuurlijke personen ten allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

 

 

Artikel 9:         Aansprakelijkheid

9.1 Het advies van de massagetherapeut is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. ‘MassagepraktijkJansen’ sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van directe of indirecte schade en letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de massagetherapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de massagetherapeut. De cliënt blijft ten allen tijde zelf aansprakelijkheid dragen voor hetgeen dat verband heeft met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie.

 

Artikel 10:       Opzegging

10.1 ‘MassagepraktijkJansen’ behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling en opzegging van de overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk of de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De massagetherapeut stelt de cliënt en/ dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

 

Artikel 11:       Klachten

11.1 Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de massagetherapeut van ‘MassagepraktijkJansen’ dient u deze eerst te bespreken met de massagetherapeut.

 

Artikel 12:       Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 

Artikel 13:       Privacy

13.1 ‘MassagepraktijkJansen’ handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt ‘MassagepraktijkJansen’ geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

 

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw massagetherapeut